REGULAMIN

REGULAMIN Programu Karty Lojalnościowe stacjonarnie w West Burgerze

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program organizowany jest pod nazwą „Programu Karty Lojalnościowe stacjonarnie w West Burgerze”(zwany dalej „Programem”).
 2. Organizatorem Programu jest West Burger Brzozowa 2/8, 42-200 Częstochowa.
 3. Program skierowany jest do klientów West Burgera i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych zakupów dokonywanych stacjonarnie, poprzez umożliwienie gromadzenia i wykorzystywania punktów zwanych pieczątkami z wykorzystaniem Karty lojalnościowej
 4. Punkty nadawane są przez obsługę w lokalu Organizatora przy ul. Brzozowej 2/8, 42-200 Częstochowa, za zakup jednego z West Burgerów.
 5. Za West Burgera, uznaje się wszystkie burgery z menu Organizatora, które są aktualnie dostępne w sprzedaży, z wyłączeniem mniejszych burgerów zwanych w menu jako Weściaki.
 6. Celem Programu jest wsparcie sprzedaży i aktywizację gości lokalu gastronomicznego West Burger, ul. Brzozowa 2/8, 42-200 Częstochowa.
 7. Niniejszy Regulamin określa warunki Program, określa zasady wydawania i wykorzystywania Kart lojalnościowych.

WARUNKI WYDAWANIA KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora.
 3. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Lojalnościowej w lokalu gastronomicznym Organizatora.

ZASADY PROGRAMU  

 1. W dniu 03 listopad 2022r. w lokalu Organizatora, rozpoczął się program lojalnościowy, aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, należy dokonać zamówienia jednego z West Burgerów z menu, opłacić je oraz odebrać Kartę Lojalnościową w lokalu gastronomicznym
 2. Każdy Uczestnik, który dokona zamówienia WEST BURGERA na miejscu, lub na wynos z odbiorem własnym (nie dotyczy zamówień na dostawę) w lokalu gastronomicznym należących do Organizatora i opłaci je, otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Lojalnościowej.
 3. Za jednego opłaconego West Burgera należy się jedna pieczątka.
 4. Uczestnik otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów, tylko i wyłącznie przy zakupie na miejscu lub na wynos z odbiorem własnym w lokalu gastronomicznym Organizatora.
 5. Program lojalnościowy na dotyczy zamówień na wynos z odbiorem własnym złożonych przez portal pyszne.pl
 6. Jeżeli obsługa z jakiegoś powodu, zapomni, wydać karty lub nabić pieczątki, gość może przed odejściem od kasy, przypomnieć o tym fakcie obsłudze i upomnieć się o wydanie lub założenie karty. PO ODEJŚCIU OD KASY, nie nabijamy pieczątek.
 7. Jeżeli Uczestnik po zakończonej transakcji nie okaże Karty lojalnościowej, nie będzie możliwości przyznania pieczątek w późniejszym terminie.
 8. Nie jest możliwe łączenie kart ani przebijanie pieczątek z jednej karty na inne.
 9. Karty Lojalnościowe nie mają terminu ważności, jednak Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia wydawania nowych kart i nabijania pieczątek, z powodu chwilowej braku dostępności kart lub pieczątki, lub z powodu zakończenia Programu Lojalnościowego.
 10. Informacja o zakończeniu programu będzie zamieszczona na profilach społecznościowych Organizatora odpowiednio wcześniej by Uczestnicy mogli zdążyć z odebraniem swojej nagrody.

 NAGRODA

 1. Nagrodą w Programie lojalnościowym jest burger West Klastyczny w zestawie z frytkami.
 2. Gdy Uczestnik zbierze 9 pieczątek na jednej Karcie Lojalnościowej, Uczestnikowi przysługuje jednorazowo darmowy burger West Klasyczny w zestawie z frytkami, którego może odebrać w lokalu gastronomicznym należącym do Organizatora. Jeżeli Uczestnik ma życzenie, obsługa spakuje darmowego burgera West Klasycznego na wynos, po uiszczeniu opłaty za opakowanie na wynos, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Darmowy burger West Klastyczny, nie podlega wymianie na innego West Burgera.
 4. Nagroda nie może zostać zrealizowana zastępczo poprzez wypłatę przez Organizatora środków pieniężnych stanowiących równowartość Nagrody.
 5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora mającymi miejsce w okresie ważności – o którym mowa w 3 pkt.8.

 REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować na bieżąco Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilach społecznościowych Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora tj. ul. Brzozowa 2/8, 42-200 Częstochowa oraz na jego profilach społecznościowych.
 3. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz i inne przepisy prawa polskiego.
Zamów Online